*CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒANhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
Biểu tổng hợp 

Bản đồ Google 

Hồ Phước Hòa 
Hồ Dầu Tiếng 
Kênh Đông 
Kênh Đức Hòa 
Kênh Tây 
Kênh tiêu Phước Hội-Bến Đình 
Sông Sài Gòn 

 º Hồ Phước Hòa 
 º Cống điều tiết K0 
 º Tràn có cửa 
 º Tràn mỏ vịt 
 º Cống môi trường 
 º Đường cá đi 
 º Cống điều tiết K6+238 
 º Cống điều tiết K15+753 
 º Cầu máng Căm xe K28+004 
 º Bậc nước K37+501 
 º Hồ Dầu Tiếng 
 º PH đưa sang 
 º Tràn xả lũ 
 º Cống số 1 
 º Cống số 2 
 º Cống số 3 
 º Cống số 1 
 º K8 
 º K13 
 º Cống điều tiết K20+065 
 º K27 
 º K30 
 º Cống điều tiết K34+333 
 º Cống tưới kênh N25 
 º Cống điều tiết K0 
 º Cống điều tiết K2+238 
 º Cống điều tiết K4+620 
 º Cống điều tiết K8+149 
 º Xiphong Đức Hòa 
 º Cống ngăn lũ Thầy Cai 
 º Cầu Xa Cách 
 º Cống số 2 
 º K1+500 
 º K13 
 º K21 
 º K25 
 º K32 
 º K39 
 º Cống điều tiết K1+500 
 º Cống điều tiết K4+500 
 º Cống điều tiết K5+750 
 º Rạch Sơn Đài 
 º TV Dầu Tiếng 
 º Cầu Bến Súc 
TTTC » Thực hiện quy định tại điều 10, Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒA công bố các thông tin định kỳ như sau :

TTDiễn giải thông tin công bốFile dữ liệu
ANăm 2018 
1Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 
2Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp 
3Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp 
4Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo 
5Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) 
6Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 
7Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
8Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp 
9Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 
BNăm 2019... 
Dau Tieng-PH