*CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒANhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
Biểu tổng hợp 

Bản đồ Google 

Hồ Phước Hòa 
Hồ Dầu Tiếng 
Kênh Đông 
Kênh Tây 
Kênh Đức Hòa 
Kênh tiêu Phước Hội-Bến Đình 
Sông Sài Gòn 

 º Hồ Phước Hòa 
 º Cống điều tiết K0 
 º Tràn có cửa 
 º Tràn mỏ vịt 
 º Cống môi trường 
 º Đường cá đi 
 º Cống điều tiết K6+238 
 º Cống điều tiết K15+753 
 º Cầu máng Căm xe K28+004 
 º Bậc nước K37+501 
 º Hồ Dầu Tiếng 
 º PH đưa sang 
 º Tràn xả lũ 
 º Cống số 1 
 º Cống số 2 
 º Cống số 3 
 º Cống số 1 
 º K8 
 º K13 
 º Cống điều tiết K20+065 
 º K27 
 º K30 
 º Cống điều tiết K34+333 
 º Cống tưới kênh N25 
 º Cống số 2 
 º K1+500 
 º K13 
 º K21 
 º K25 
 º K32 
 º K39 
 º Cầu Xa Cách 
 º Cống điều tiết K0 
 º Cống điều tiết K2+238 
 º Cống điều tiết K4+620 
 º Cống điều tiết K8+149 
 º Xiphong Đức Hòa 
 º Cống ngăn lũ Thầy Cai 
 º Cống điều tiết K1+500 
 º Cống điều tiết K4+500 
 º Cống điều tiết K5+750 
 º Rạch Sơn Đài 
 º TV Dầu Tiếng 
 º Cầu Bến Sức 
TTTC » Thực hiện quy định tại điều 10, Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒA công bố các thông tin định kỳ như sau :

Dau Tieng-PH